15 فروردین, 1399

سوسری آلمانی Blatella germanica

سوسک-سوسری- سوسری آلمانی-مبارزه با سوسری -سم پاشی سوسک و سوسری
16 فروردین, 1399

سوسری آمریکایی periplaneta amricana

سوسری آمریکایی-سوسک فاضلاب -سوسک خانگی سم پاشی سوسک -سم پاشی سوسری -مبارزه با سوسک و سوسری
25 فروردین, 1399

سوسری شرقی blatta orientalis

سوسری شرقی-سوسک خانگی- سم پاشی سوسک و سوسری-سوسری-انواع سوسری و سوسک خانگی -مبارزه با حشرات-مبارزه با سوسک و سوسری
31 مرداد, 1399

سوسری استرالیایی periplaneta australasiae

سوسری استرالیایی -سوسک- سم پاشی سوسک-مبارزه با سوسک-بهترین راه از بین بردن سوسک-سوسک خانگی -