10 شهریور, 1399

سوسری نوار قهوه ای Supella longipalpa

سوسک(سوسری)-انواع سوسک و سوسری ها-تحقیق درباره سوسک ها و سوسری ها- مبارزه با سوسری ها -سمپاشی سوسک و سوسری -از بین بردن سوسک و سوسری
12 شهریور, 1399

سوسری ها cockroach

سوسک-سوسری -سمپاشی سوسک-سوسک فاضلاب-انواع سوسک-دفع سوسک