10 اسفند, 1398

کرونا ویروس چیست؟

-ضد عفونی در مشهد -کرونا ویروس. پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس.گندزدایی و ضدعفونی سطوح.دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید- گندزدایی در مشهد