16 اسفند, 1398

پشه خاکی (sandfly)

پشه خاکی-سالک و راه های پیشگیری از سالک . لیشمانیوز- مبارزه با پشه خاکی