2 اسفند, 1399

موش

موش و راه های مبارزه با موش- محل زندگی موش-موش صحرایی-موش فاضلاب-عمر موش-زاد و ولد موش-موش خانگی-تله موش- طعمه گذاری موش-سمپاشی موش-سم موش
23 آذر, 1399

کنترل جمعیتی و عوامل محیطی مرتبط با مگس (Musca domestica)

مگس- مگس خانگی-مگس از چه چیزی بدش میاد- تولید مثل مگس خانگی-انواع مگس- مبارزه با مگس خانگی- مبارزه با حشرات-از بین بردن مگس - شرکت سمپاشی
12 شهریور, 1399

سوسری ها cockroach

سوسک-سوسری -سمپاشی سوسک-سوسک فاضلاب-انواع سوسک-دفع سوسک
10 شهریور, 1399

سوسری نوار قهوه ای Supella longipalpa

سوسک(سوسری)-انواع سوسک و سوسری ها-تحقیق درباره سوسک ها و سوسری ها- مبارزه با سوسری ها -سمپاشی سوسک و سوسری -از بین بردن سوسک و سوسری